Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.
Reklama Lubliniec Info

Pogoda:  0 °C, 14 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Nie znam większego poświęcenia niż podanie ręki człowiekowi, który całkowicie upadł na duchu. " [Mikołaj Gogol]

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" zaprasza do udziału w Konkursie Literackim: Zespół "Śląsk" - moje inspiracje

Zespół Pieśni i Tańca

W związku z setną rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza, rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, pragnąc złożyć hołd jednemu z naszych najwybitniejszych polskich pisarzy oraz popularyzować wiedzę o historii i działalności Zespołu - ogłasza konkurs na małą formę literacką.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Prace konkursowe: opowiadanie, legendę, reportaż, historię, nowelkę, których akcja rozgrywa się w siedzibie Organizatora, bądź recenzję z koncertu - należy nadsyłać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w dniu inauguracji kolejnego sezonu artystycznego Zespołu "Śląsk" - 23 września 2016 roku.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Zespół „Śląsk” – moje inspiracje

Organizator:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

I. Cele konkursu:
- poszerzanie wiedzy o historii i działalności Organizatora
- promowanie działalności Organizatora
- rozwijanie zainteresowania zagadnieniami kultury regionalnej i narodowej, wśród jak najszerszego kręgu odbiorców
- integrowanie różnych grup wiekowych i zawodowych wokół tematyki narodowego dziedzictwa kulturowego
- ukazanie piękna i bogactwa scenicznych prezentacji Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru

II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, uprawiany zawód i inne (mile widziane prace dzieci i młodzieży).
2. Prace konkursowe nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać małą formę literacką: opowiadanie, legendę, reportaż, historię, nowelkę, których akcja rozgrywa się w siedzibie Organizatora, bądź recenzję z koncertu Organizatora.
4. Pracę konkursową należy dostarczyć w jednym, wydrukowanym egzemplarzu (maksymalnie 3 strony A4) podpisaną pseudonimem lub własnym godłem. Praca musi mieć tytuł. Do pracy konkursowej należy dołączyć oddzielną kopertę z danymi osobowymi, adresowymi i teleadresowymi oraz tytułem pracy (załącznik nr 1). Jury Konkursu ma prawo otworzyć kopertę tylko wówczas, gdy dana praca będzie nagrodzona. W przypadku, gdyby nagrodzony Autor nie był osobą pełnoletnią w kopercie z danymi osobowymi i teleadresowymi musi się znaleźć imię i nazwisko Opiekuna prawnego, podpis Autora pracy oraz podpis Opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
5. Każdy z Autorów jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do nin. Regulaminu.
6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 pracę konkursową (utwór).

III. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
Prace konkursowe należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie od dnia 01.04.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku w siedzibie Organizatora, bądź przesłać na adres: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie.

IV. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. W skład Jury Konkursu wchodzić będą specjaliści w dziedzinie języka polskiego, osoby związane bezpośrednio z literaturą (autorzy zwartych publikacji, artykułów, publikujący na stronie internetowej).

V. Kryteria oceniania
Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- twórczy charakter utworu
- poprawność językowa i stylistyczna
- poziom literacki utworu
-  oryginalność i samodzielność

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 23.09.2016 roku.
2. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach:
Kategoria I – Dzieci i Młodzież
Kategoria II – Dorośli
3. Nadesłane prace konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora i oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac konkursowych - w całości lub fragmentach - w materiałach promocyjnych i publikacjach Organizatora: folderach, ulotkach, plakatach, na stronie internetowej i profilu na Facebooku.
6. Nagrodzone prace konkursowe, po Konkursie przechodzą na własność Organizatora, który przed publikacją zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych poprawek redaktorskich.
7. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zespolslask.pl
9. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową lub listownie.
10. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Nagrody i wyróżnienia
1. Jury Konkursu, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Konkursu pracami, wyłoni trzech laureatów i Autorów wyróżnionych w Konkursie.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe, wyróżnieni w Konkursie, gadżety i publikacje Organizatora.
3. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród, na przykład przyznanie Grand Prix.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w publikacjach promujących Organizatora, bez uiszczania honorarium autorskiego.
2. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Wszelkie pytanie dotyczące niniejszego Konkursu należy kierować pod następujące numery telefonów: 34 310 64 04 lub 661 340 990 oraz 34 310 64 18.

Regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie do pobrania tutaj.

2016-04-12 12:18:58 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Więcej: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk * Koszęcin

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!