Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.
Reklama Lubliniec Info

Pogoda:  -1 °C, 9 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
""

Ostatnie dni na wysłanie zgłoszenia na X-OZY

Ostatnie dni na wysłanie zgłoszenia na X-OZY

Do 23 czerwca można zgłaszać filmy, które wezmą udział w IX Festiwalu Krótkich Form Internetowych X-OZY. Czasu zatem dużo nie zostało. Filmy mogą być wykonane nie tylko kamerą, ale również aparatem czy telefonem komórkowym.

REGULAMIN VIII FESTIWAL KRÓTKICH FORM INTERNETOWYCH X-OZY

ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne
1. IX Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY odbywa się w Lublińcu w dniu 10 lipca 2015 roku.
2. Festiwal został zainicjowany w roku 2007 przez Urząd Miejski w Lublińcu.
3. Festiwal odbywa się pod stałym hasłem „Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY”.
4. Festiwal jest imprezą cykliczną, odbywającą się co rok.
5. Głównymi Organizatorami festiwalu są:
- Miejski Dom Kultury w Lublińcu.
- Urząd Miejski w Lublińcu.
Adres Biura Organizacyjnego: 42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 9, 34/351 06 87, fax. 34/351 06 93.
6. Komisja Selekcyjna w składzie:
- Przewodniczący – Sebastian Majdzik,
- Członek komisji – Joanna Zając,
- Członek komisji – Zbigniew Seniów.
7. Komisja Selekcyjna oraz inne osoby zaangażowane bezpośrednio w organizacje Festiwalu nie pobierają żadnych uposażeń finansowych ani materialnych z tytułu pełnionych obowiązków.

ROZDZIAŁ II
Cele Festiwalu
1. Popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku twórczości internetowej.
2. Wywarcie korzystnego wpływu na rozwój twórczości w dziedzinie twórczości internetowej.
3. Wyróżnienie najbardziej wartościowych form internetowych.

ROZDZIAŁ III
Warunki uczestnictwa w Festiwalu
1. Do uczestnictwa w Festiwalu mogą zostać zgłoszone następujące utwory:

  • Filmy krótkometrażowe (do 10 min.) o dowolnej tematyce,
  • Animacje flash o dowolnej tematyce.

2. Zgłaszane utwory nie mogą godzić w porządek prawny, a w szczególności, obrażać uczuć religijnych, znieważać Naród lub Rzeczpospolitą Polską, znieważać sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, znieważać lub poniżać konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, propagować systemy totalitarne lub treści pornograficzne, dokonywać zakazanej reklamy, a także naruszać dobra osobiste lub prawa autorskie lub udostępniać w sposób nieuprawniony dane osobowe lub wizerunek.
3. Utwory mogą zgłaszać tylko indywidualni twórcy. Do uczestnictwa w Festiwalu nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.
4. Utwory muszą posiadać nie mniej niż 1024x768 (lub wg standardu PAL 720x576) pikseli oraz muszą posiadać minimalnie 15 klatek na sekundę. Utwory powinny być w formacie AVI.
5. Pisemne zgłoszenie utworu na formularzu, dostępnym na stronie www.x-ozy.pl lub przesłanym do zainteresowanego po telefonicznym zgłoszeniu, wraz z dostarczeniem utworu na nośniku CD lub DVD winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2015 roku (decyduje data doręczenia zgłoszenia i nośnika z utworem) na adres: Miejski Dom Kultury, 42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 9, tel. 34/351 06 87; fax. 34/351 06 93, z dopiskiem: „Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY”.
6. Zgłoszenia utworu za twórcę, który nie ukończył 18 roku życia dokonują rodzice lub inni przedstawiciele prawni.
7. Zgłoszenie utworu oznacza:
znajomość niniejszego regulaminu i zgodę na jego postanowienia,
posiadanie przez twórcę pełni praw autorskich do utworu,
wyrażenie nieodpłatnej i nieodwołalnej zgody Organizatorom na nieograniczone w czasie upublicznianie utworu na stronach festiwalu lub Organizatorów, a także w innych serwisach w sieci Internet; na nieograniczone w czasie wykorzystywanie utworu w celach promocyjnych lub reklamowych w jakichkolwiek materiałach promocyjnych festiwalu lub Organizatorów, w tym w sieci Internet; na nieograniczone w czasie wyświetlanie w siedzibie Miejskiego Domu Kultury;
zgodę na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku twórcy w celu publikowania materiałów informacyjnych o festiwalu lub materiałów promocyjnych, a także prawidłowej realizacji festiwalu przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu ul. Plebiscytowa 9 42-700 Lubliniec. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. O dopuszczeniu utworu do konkursu decyduje ostatecznie Komisja Selekcyjna.
9. Komisja Selekcyjna może nie dopuścić lub wykluczyć utwór z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez uczestnika oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa albo niniejszy regulamin. Decyzje w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
10. Komisja Selekcyjna nie jest zobowiązana do podania powodu niedopuszczenia lub wykluczenia utworu.
11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu dostarczonych utworów.
12. O pozytywnej decyzji Komisji Selekcyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 8 lipca 2015 roku po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej.
13. Koszty pobytu na festiwalu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

ROZDZIAŁ IV
Nagrody
1. Wszystkie utwory zakwalifikowane do festiwalu ocenia powołane przez Organizatorów Festiwalu Jury.
2. Organizator samodzielnie lub na wniosek członków Jury lub Komisji Selekcyjnej ma prawo usunąć utwór z festiwalu z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez uczestnika oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa albo niniejszy regulamin. Decyzje w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
3. Nagroda Publiczności przyznawana jest na podstawie głosów oddanych przez publiczność zgromadzoną w Miejskim Domu Kultury podczas Festiwalu Krótkich Form Internetowych X-OZY.
4. Ustala się następujące nagrody:
Grand Prix X-OZY dla najlepszego utworu Festiwalu, w postaci statuetki oraz nagroda – 1 000 zł.
Za zajęcie II miejsca – 500 zł.
Za zajęcie III miejsca – 300 zł.
Nagrody Publiczności – 500 zł.
5. Jury może ustalić inny podział nagród.
6. Pula nagród może ulec zwiększeniu poprzez udział sponsorów.
7. Kwoty nagród są wykazane w kwocie netto.
8. Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych.
9. Nagrody pieniężne nieodebrane w dniu festiwalu lub w terminie 7 dni od daty zakończenia festiwalu zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez laureata pisemnie lub mailem w terminie 7 dni od daty wskazania konta bankowego.
10. Nagrody rzeczowe nieodebrane w dniu festiwalu będą wysłane pocztą na koszt odbiorcy.
11. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia, dyplomy honorowe oraz nagrody specjalne nie przewidziane regulaminem, a przekazane do dyspozycji Organizatorów przez potencjalnych sponsorów.
12. Decyzje Jury są ostateczne i nie podważalne.
13. W przypadku otrzymania informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury nagrody, iż nagrodzony utwór zawiera materiały stanowiące plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi lub Jury, przysługuje prawo do:
wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
odmowy przekazania nagrody i przekazania jej na rzecz innego twórcy,
podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody.
W przypadku nagród już przyznanych - odebrania przyznanej nagrody lub jej ekwiwalentu.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów związanych z przebiegiem prac przygotowawczych i realizacją Festiwalu.
2. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
3. W przypadku różnicy zdań w sprawach objętych lub nieobjętych niniejszym regulaminem, podjęcie ostatecznej decyzji należy do Organizatora Festiwalu.
4. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagród nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych utworów konkursowych, na następujących polach eksploatacji:
prawa do utrwalania na nośnikach elektronicznych i w pamięci komputera lub na taśmie filmowej, zwielokrotnienia w tych technikach, publicznego wyświetlania lub wykonania lub publicznego odtwarzania w telewizji, w kinie, przy pomocy projektora i ekranu lub w Internecie w całości lub części, najmu, dzierżawy, użyczenia lub udostępniania w inny sposób;
prawa do przerabiania i przetwarzania z zachowaniem osobistych praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów, podziału i udźwiękowienia w innym języku, przenoszenia na inne formy i publicznego wyświetlania lub wykonania lub publicznego odtwarzania w radio, w telewizji, w kinie, przy pomocy projektora i ekranu lub w Internecie w całości lub części, użyczenia lub udostępniania w inny sposób w celu promocji Festiwalu;
prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

2015-06-18 08:57:50 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Więcej: Kino Lubliniec * Kultura * Lubliniec * powiat lubliniecki * kino

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!