Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -3 °C, 18 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Mówi się trudno i płynie się dalej. {...} Rybka umie pływać, dopóki jest żywa. "

V Gala Wolontariatu 2017 - zgłoszenia

V Gala Wolontariatu 2017 - zgłoszenia

Organizatorzy Gali Wolontariatu -Dom Pomocy Społecznej "Zameczek", Zakład Karny w Lublińcu, serdecznie Państwa zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest podziękowanie wolontariuszom, którzy działają w różnych obszarach życia społeczności lokalnej.

Konkurs skierowany jest do:
- instytucji publicznych (szkoły, biblioteki, domy kultury, szpitale, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, domy dziecka itp.),
- organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje),
- instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy,
- osób indywidualnych,
- wolontariuszy,
- współpracujących i wspierających ruch wolontarystyczny w Lublińcu i powiecie lublinieckim.

Gala Wolontariatu odbędzie się 04.12.2017 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Lublinieckiego - Joachim Smyła oraz Burmistrz Miasta Lublińca -Edward Maniura.

Regulamin Konkursu Gala Wolontariatu pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Miasta Lublińca

I. Celem konkursu jest:

a). Prezentacja i promocja działań wolontaryjnych
b). Podziękowanie tym którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają w różnych obszarach życia społeczności lokalnej np. pomoc społeczna, oświata, służba zdrowia, kultura, sport i innych działalnościach np. porady prawne, tłumaczenia, akcje pomocowe.
c). Kształtowanie postaw prospołecznych
d). Integracja społeczności lokalnej.

II. Komitet Organizacyjny:
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu
Zakład Karny w Lublińcu
Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu

III. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy którzy realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierajacych ruch wolontarystyczny w Lublińcu i powiecie lublinieckim.

IV. Zasady zgłoszenia kandydatów
1. Zgłoszenie do konkursu mogą składać:
- instytucje publiczne (szkoły, biblioteki, domy kultury, szpitale, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, domy dziecka itp.)
- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
- instytucje korzystąjace z pomocy wolontariuszy
- osoby indywidualne
- wolontariusze
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

2. Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach:
a). wolontariat indywidualny
b). wolontariat grupowy
3. Zasady i termin zgłaszania kandydatów do konkursu
- zgłoszeń do konkursu dokonywać należy wyłącznie na załączonym do Regulaminu formularzu,
- można zgłaszać kandydatów do kategorii wymienionych w pkt 2.
- dla każdego kandydata lub grupy zgłoszonej do konkursu proszę wypełnić jeden formularz,
- w formularzu zgłoszeniowym należy wskazać działania wolontariackie podejmowane przez wolontariusza lub grupę w okresie co najmniej od listopada 2016r. do listopada 2017r,
- do każdego formuarza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności:
w kategorii – wolontariusz indywidualny przede wszystkim z uwzględnieniem inicjatywy, zaangażowania oraz skuteczności działań,
w kategorii - wolontariat grupowy przede wszystkim z uwzględnieniem, inicjatywy projektów autorskich z podaniem grupy docelowej oraz efektów działania grupy oraz zaangażowanych wolontariuszy,
- opis powinien być zamieszczony na max. 1 stronie maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć formułę np. wspomnienia, relacji, refleksji, pamiętnika. Jego fragmenty będą wykorzystywane do zaprezentowania wolontariusza lub grupy podczas Gali Wolontariatu,
- zgłoszeni do konkursu swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego,
- do formularza zgłoszeniowego można dołączyć prezentację multimedialną nie dłuższą niż 3 minuty,
- organizator zastrzega, że podczas Gali będą pokazane tylko wybrane prezentacje multimedialne oraz dopuszcza możliwość skrócenia prezentacji wyróżnionych wolontariuszy,
- termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2017r
- decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do biura Gali, które mieści się
w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu przy ulicy 74 GPP 2,
- formularz zgłoszeniowy kandydatów można przesłać na adres e-mail dpszameczek@op.pl lub listownie bądź osobiście do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu.

V. Kryteria oceny zgłoszeń

Ocenie nominowanych kandydatów i grup podlegać będzie przede wszystkim :
- innowacyjność (autorskie działania, wydarzenia, akcje prowadzone
przez indywidualnych wolontariuszy lub przez grupę wolontariuszy),
- zaangażowanie,
- efektywność działań wolontaryjnych.

VI. Wybór laureatów, wyróżnienia

1. Wyboru kandydatów dokonuje kapituła konkursowa w skład której wchodzą:

- Karol Kukowka
- Jolanta Figlak
- Czesław Gansiniec
- Roman Szafraniec
- Krzysztof Koselski

2. Wszyscy członkowie kapituły pełnią swe funkcje honorowo.
3. Z posiedzenia kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie kapituły.
4. W dniu 4 grudnia 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu Gala Wolontariatu podczas której zostaną wręczone okolicznościowe statuetki i dyplomy w kategorii indywidualnej i kategorii grupowej dla przedstawiciela grupy wolontariuszy. Wszystkie osoby zgłaszające kandydatów lub grupę otrzymują zaproszenie na Galę.

FORMULARZ DO POBRANIA

2017-10-31 12:34:14 | Organizatorzy

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!